30 JULI 2022 15:00

Emmen, Grote of Sint-Pancratiuskerk


  • Marius Monnikendam | Toccata
  • Max Reger | Praeludium in d-moll opus 65/7
  • Jan Welmers | Partita over 'Grote Christus, eeuwig Licht'
  • Johann Sebastian Bach | Vater unser im Himmelreich BWV 682
  • Johann Sebastian Bach | Fantasie en Fuga in g-moll BWV 542